Syritta vockerothi Lyneborg & Barkemeyer

vockerothi RMCA ENT000034074 - lateral Z

lateral view female

vockerothi RMCA ENT000034074 - dorsal ZS

dorsal view female