Syritta tomentosa Lyneborg & Barkemeyer

Syritta tomentosa-male-716E04-lateral.jp

lateral view male

Syritta tomentosa-female-716E05-lateral.

lateral view female

Syritta tomentosa-male-716E04-dorsal.jpg

dorsal view male

Syritta tomentosa-female-716E05-dorsal.j

dorsal view female