Syritta albopilosa Lyneborg & Barkemeyer

Syritta albopilosa-female-718A01-lateral

lateral view male

Syritta albopilosa-female-718A01-dorsal.

dorsal view male