top of page

Metadon erythrocephalus (Bezzi)

lateral view male

dorsal view male

lateral view female

dorsal view female

bottom of page