Isomyia tristis (Bigot)

tristis_RMCA ENT000030881 lateral.jpg

lateral view female

tristis_RMCA ENT000030881 dorsal.jpg

dorsal view female