top of page

Graptomyza cIarala Whittington

lateral view male

dorsal view male

lateral view female

dorsal view female

bottom of page