Eumerus atrovarius Speiser

lateral view male

dorsal view male

lateral view female

dorsal view female