Eumerus atrisetosus Lyneborg

lateral view male

lateral view female

dorsal view male

dorsal view female