Eristalinus exophthalmus (Keiser)

OBPE 0000004 - lateral_OBPE 0000004 - la

lateral view male

OBPE 0000006 - lateral_OBPE 0000006 - la

lateral view female

OBPE 0000004 - dorsal_OBPE 0000004 - dor

dorsal view male

OBPE 0000006 - dorsal_OBPE 0000006 - dor

dorsal view female