Bombylius neithokris

lateral view male

neithokris_RMCA ENT000035633 lateral.jpg

lateral view female

dorsal view male

neithokris_RMCA ENT000035633 dorsal 2.jp

dorsal view female

neithokris_RMCA ENT000035633 wing.jpg

wing